Voice Through Literature

Category Blog

མི་རྟག་པ།

གདོང་གཉེར་མ་འཐོན་པའི་རྒན་རྒས་དང་།། གཞོནམ་མེ་ཏོག་བཟུམ་སྦེ་མཛེས་མི་ཚུ་།། སྤང་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཆ་འཇའ་འཚོན་བཟུམ།། དུས་ཨ་རྟག་ཤར་བའི་དུས་མཉམ་མེད་།། རྒྱུ་ཅ་ལ་ག་བཟུམ་ཡོད་རུང་ཡང་།། སེམས་ཤོར་དགོཔ་མིན་འདུག་ང་བཅས་ཚུ།། ཨའི་ཡོད་མི་ལེགས་ཤོམ་ལག་ལེན་འཐབ།། རང་ཤི་བའི་དུས་ལུ་འབག་ནི་མེད།། རང་མནོ་བའི་རེ་བ་མ་སྒྲུབ་རུང་།། སེམས་ཕན་པའི་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་གིས།། ཨའི་སྨོན་ལམ་ལེགས་ཤོམ་བཏབ་པ་ཅིན།། ལོག་མི་ལུས་རིན་ཆེན་འཐོབ་ནི་ཡོད།། ཡར་དཀོན་མཆོག་༣ལུ་མཆོད་པ་འཕུལ།། མར་ས་གསུམ་ཁམས་ལུ་སྦྱིན་པ་གཏངན་།། ཨའི་ད་རེས་ཕན་པའི་ལམ་གཅིག་ཨིན།།  མཇུག་སངྱས་འཐོབ་པའི་རྒྱུ་གཅིག་ཨིན།། སེམས་ཡི་དམ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་དེ་གིས།། ཁ་བཛྲ་གུ་རུ་དེ་ར་སྦྱང།།  ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུ྇་བཛྲ་གུ་རུ་།། པདྨ་སི་ཌི་ཧཱུ྇།།

འཆི་བའི་སྨན་ཆེན།

མཛེས་སྡུག་ཆེ་བའི་སྨན་ཆུང་བུ་མོ་དང་།། ཆགས་པ་ཆེ་བའི་འདོད་ཅན་ཕོ་མོ་ཚུ།། ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུ྇་བཛྲ་གུ་རུ་ཁ་ཐུན་བགྱངས་།། མི་རྟག་འཆི་བ་དགེ་སློང་བརྙན་རྗོགས་ཨིན།། གོ་ས་གོ་གནས་དབང་ཚད་ཅན་གྱི་དཔོན།། འཕྲོག་བཅོམ་ཨར་རྐུན་འབད་མི་སྡིག་ཅན་ཚུ།། ཨོཾ྇་ཨཱ་ཧཱུ྇་བཛྲ་གུ་རུ་ཁ་ཐུན་བགྱངས་།། མི་རྟག་དྲང་དཔོན་ལམ་ལུ་ཐུག་དགོཔ་ཡོད།། འཇིག་རྟེན་རྒས་པའི་ཨ་རྒས་ཨང་རྒས་དང་།། རྣམ་གཡེང་ཆེ་བའི་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་ཚུ།། ཨོ྇་ཨཱ་ཧཱུ྇་བཛྲ་གུ་རུ་ཁ་ཐུན་བགྱངས་།།  མི་རྟག་འཆི་བར་འཆི་རྐྱེན་ངེས་པ་མེད།། འཇའ་རིསམོ་ས་རིསམོ་ཅན་གྱི་ཕོ་མོ་དང་།། ན་ཚོད་ཆུང་བའི་འདོད་ཅན་གཞོན་ནུ་ཚུ།། ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུ྇་བཛྲ་གུ་རུ་ཁ་ཐུན་བགྱངས་།། ནེར་མ་ཅན་གྱི་ལུས་ལུ་འགྱུར་ནི་ཡོད།། བྱིན་རླབས་ཅན་གྱི་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་དང་།། ལས་ངན་ཆེ་བའི་ངན་སློང་སྦྱིན་པ་འདི་།། ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུ྇་བཛྲ་གུ་རུ་ཁ་ཐུན་བགྱངས་།། འདི་ལྷག་པའི་མཆོད་རྫས་གཞན་མེད་དོ།།

ཆང་གི་གནོད་པ། མི་སྡེའི་གནས་སྟངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཤད་པ།

ཆང་མེན་ཆུ་ཨིན། ཆང་འདི་ཆུ་བ་ལྷག་སྟེ་འཐུང་ཚུགས་པའི་ཁར་ ཆང་འཐུང་མི་མི་འདི་ བྲོ་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ཆུ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་འགྱུར་བའི་དོན་མཚན་པའི་ཁར་ རིན་ཐང་དང་གནས་གོང་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་མི་ཅིག་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན། མི་མཁས་པ། ཏོག་གོ་ས་ཅན། དམག་དཔོན། གཉའ་རྒོད། མཚན་ཉིད་ཅན་གྱི་བླ་སློབ། ག་དེ་ཅིག་ཡོད་རུང་ ཆང་འཐུངམ་ཨིན་ཟེར་བ་ཅིན་ ཨེངའ་་ཟེར་སླབ་ཨིན་མས། བུམོ་འཇའ་རིསམོ་ག་དེ་ཅིག་ཡོད་རུང་ ཆང་འཐུང་པ་ཅིན་ བུཚ་ཚུ་གིས་ ཨེངའ་་་་ཟེར་སླབ་པའི་ཁར་ སྦྱིན་བདག་གི་བུཚ་ག་དེ་ཅིག་རྒྱུ་ནོར་ཡོད་རུང་ ཁོ་ཆང་འཐུང་པ་ཅིན་ བུམོ་ཚུ་གིས་ ཨེའང་ ཟེར་སླབ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ ཆང་འཐུང་པའི་མི་འདི་ བྲོ་དང་རིན་གོང་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ཆུ་ལུ་དཔེ་བཞགཔ་ཨིན་མས།ཆང་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ མི་ལུ་འགྱུར་བ ་གསུམ་འབག་ཚུགསཔ་ཨིན། དང་པ་སྤྱའི་འགྱུར་བ། གཉིས་པ་སྟག་གི་འགྱུར་བ། གསུམ་པ་ཕགཔ་གི་འགྱུར་བ་ཨིན། དེ་ཡང་ དང་པ་ཆང་འཐུང་བའི་སྐབས་ སྤོབས་བཏགས་ཏེ་ གད་བྲོ་སོགས་བསྒྱུར་བའི་ཁར་ བློ་ག་ལྷོད་སླབ་ ལུས་ག་ལྷོད་སྤར་ཏེ་ མི་གི་ལུས་ལས་སྤྱའི་སྤྱོད་པ་སྟོནམ་ཨིན་། དེ་བསྒང་ཆང་འཐུང་མི་འདི་ གད་བྲོ་འབདཝ་མས་མོན་སྟེ་ གཞན་གྱིས་ཡང་གད་བྲོ་འབད་ཁར་… Continue Reading →

We are disconnected to reconnect.

Nature is a mother of invention and Covid_19 is a blessing in disguise. We lost many of our friends to covid 19 and learnt what relationship is all about. Economic downfall was world’s heavy burden and it printed that there… Continue Reading →

The Practice of call girl and the society. By Dorji Thinley

Sticky post

Although unquenchable thirst of sex is natural and biological. The sex trade is becoming as a growing concern. Society is fully against the practice of call girl and yet society are the great contributor towards the practice.  It is mirror… Continue Reading →

History of Democracy in the Bhutan

Democracy is the government under the representative ruler, elected by people in a way that people has got right to vote for their own choice of candidate. U.S. President Lincoln, A. (1809-1865) defines, “Democracy is a government of the people, by the people,… Continue Reading →

© 2021 Thinley's Journey — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑